Attefallshusregler

Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och få startbesked innan du börjar bygga.

Attefallshusregler i korthet

 • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.
 • Arean får maximalt uppgå till 25 kvadratmeter och den högsta nockhöjden är satt till 4 meter. Boytan ligger på cirka 20-21 kvadratmeter.
 • Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.
 • Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.
 • Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.

Kommun kan kräva bygglov i vissa fall

Även om Attefallshusen är bygglovsbefriade kan kommunen kräva bygglov:

 • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden och inredandet av ytterligare en bostad är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.

Befintliga regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, fortsätter att gälla även i fortsättningen.

Källa: http://www.attefallshus.se/attefallshus-i-korthet/

Vad är BYA (byggnadsarea)?

Definitionen av byggnadsarea är den area som byggnaden tar upp på marken utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Det är ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas.

Vid beräkning av byggnadsarea ska inte följande räknas in
 • Normalt takutsprång (~ 50 cm)
 • Yttertrappa vid entré
 • Mindre skärmtak i anslutning till entré
 • Balkonger/uteplatser över 5 m från marknivån
 • Byggnadsdelar som inte eller obetydligt når över marknivån exempelvis ljusschakt, källaryttertrappa
Vad är BOA (bruttoarea)?

Bruttoarea är de mätvärda utrymmena av våningsplanen. Bruttoarea begränsas av ytterväggens utsida och ingen hänsyn tas till smärre profileringar och lister. I bruttoarea räknas indragen mellanvåning (entresolvåning) eller liknande med bjälklagets framkant som begränsning. I utrymmen där hela våningen är mätvärd yta beräknas hela ytan som bruttoarea. Utrymmen som inte klassas som mätvärda tas inte med i beräkningen av bruttoarea.

I bruttoarea räknas inte
 • Öppning i bjälklag vid indragen mellanvåning och dylikt
 • Öppenarea, enligt definitionen av öppenarea
Vad är OPA (öppenarea)?

Area av helt eller delvis öppna delar i anslutning till en byggnad, anordnade för vistelse eller förvaring. Enligt definitionen av byggnadsarea så ingår även öppenarea i byggnadsarea.

Viktigt att tänka på

När man funderar på att välja ett Attefallshus måste man ta med vissa viktiga faktorer för att komma fram till en så effektiv lösning som möjligt. Ett Attefallshus får vara maximalt 4 m upp till nock. Det finns alltid utrymme för ett loft. Vi vill bara öka förståelsen för de fysiska begränsningar som omfattas utifrån de val man gör.

 • Först och främst måste man ställa frågan vilket syfte huset skall fylla. Skall man använda huset för permanent boende, gäststuga, hemmakontor, bastu eller något annat?
 • Skall det användas året runt?
 • Vill man ha ett sovloft?
 • Ska man sätta huset på plint eller betongplatta?
 • Vill man ha enkelt papptak, plåttak eller takpanna?

Val utifrån dessa frågor får direkt konsekvens på maximal innerhöjd i bostaden. Om man väljer att sätta huset på plint med traditionellt torparbjälklag så får man ca 15-20 cm mindre innerhöjd jämfört med en betongplatta. Bestämmer man sig för ett året-runt-användande måste tjockleken på isolering beaktas. Desto tjockare ju mindre innerhöjd får man. En annan faktor som spelar in på innerhöjden är valet av yttertak. Ska man ha ett sovloft rekomenderar vi ett papptak då detta “bygger” minst. Väljer man att ha taktegel så minskar innerhöjden med ca 12-15 cm.

Allt detta är självklart logiskt men lätt att glömma när man planerar sitt köp. Ett Attefallshus på betongplatta med ett papptak är det absolut bästa alternativet för att utnyttja innerhöjden maximalt.

Observera:

Vänligen obeservera att regler och förutsättningar kan variera för respektive kommun. Ta kontakt med er kommun för mer deljaljerad upplysning vid eventuella frågor.

Attefallshus The Epic Wave tredje vågen

Uthyrningsregler

Ett attefallshus är en riktigt bra investering. Det höjer värdet på fastigheten och kan bli en riktigt bra sparbössa. Man kan hyra ut och “räkna” hem sin investering på kort tid.

Upp till 50.000 kr/år skattefritt i hyresintäkt.

För ytterligare information besök Skatteverkets websida: http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/uthyrningavbostad.4.233f91f71260075abe8800033479.html

PL001668Attefallshusregler